Қаржылық есептілік аудиті қызметтерін сатып алу бойынша 2023 жылға ҚЕХС сәйкес техникалық ерекшелігі


 • Қаржылық есептілік аудиті қызметтерін сатып алу бойынша 2023 жылға ҚЕХС сәйкес техникалық ерекшелігі (бұдан әрі – Техникалық ерекшелік).
 •  
 • I. Қызметтердің сипаттамасы
 • Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына (бұдан әрі – ХҚЕС) сәйкес және жария мүдделі ұйымдардың (қаржы ұйымдарынан басқа) жариялауы үшін жылдық қаржылық есептіліктің тізбесі мен нысандарына сәйкес дайындалған тапсырыс берушінің қаржылық есептілігіне аудит жүргізу бойынша ілеспе қызметтерді қоса алғанда, аудиторлық қызметтер көрсету талап етіледі.
 •  
 • Әлеуетті орындаушы қызмет көрсету кезінде «аудиторлық қызмет туралы» Қазақстан Республикасының Заңын басшылыққа алуға тиіс.
 •  
 • Халықаралық аудит стандарттарына сәйкес көрсетілетін қаржылық есептілік жөніндегі аудиторлық қызметтер мыналарды көздейді:
 • 1) қаржылық есептіліктегі деректерді және онда ашылған ақпаратты барлық елеулі аспектілерде ХҚЕС және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігін растау мақсатында тапсырыс берушінің 2023 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігіне аудит жүргізу;
 • 2) аудиторлық тексеру жүргізу шеңберінде төменде санамаланған ілеспе қызметтерді көрсету, олардың құны тапсырыс берушінің басшылығына жіберілген хаттарда олар бойынша тиісті ұсынымдар бере отырып, қызметтердің жалпы құнына енгізілген:
 • – активтер мен міндеттемелерді бағалау және қайта бағалау әдіснамасы мен нәтижелері, дебиторлық және кредиторлық берешекті тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді жеткізушілермен салыстырып тексеруді қоса алғанда, активтер мен міндеттемелерді түгендеу жүргізу әдістері мен рәсімдері бойынша талдау және пікір білдіру;
 • – қаржылық есептілікке ескертпелерде ашуды жетілдіру бойынша ұсыныстар беру;
 • – аудит барысында бухгалтерлік және салықтық есеп бойынша кеңес беру, сонымен қатар қаржылық есеп беру үшін пайдаланылатын трансформациялық кестені ұсыну;
 • – 2023 жылға салықтық шолу жүргізу (салықтық есепті ұсынбай). Салықтық шолуды жүргізу бухгалтерлік және салықтық рәсімдерді қозғауы тиіс, бұл ретте салықтық тәуекелдердің пайда болу мүмкіндігі неғұрлым елеулі болатын мәселелерге басты назар аударылуы тиіс;
 • – бағдарламалық-аппараттық жабдықтың жай-күйін және бухгалтерлік есеп пен қаржылық есеп беруге байланысты автоматтандырылған ақпаратты өңдеу жүйелерінің сенімділігін бағалау;
 • – ішкі бақылау және басқару жүйесінің барабарлығын бағалау байланысты мәселелер бойынша тапсырыс берушінің тәуекелдері есепке алу және қаржылық есептілікті жасау;
 • – тапсырыс берушінің талабы бойынша тапсырыс берушінің басшылығына 2022 жылғы аудит нәтижелерін ұсыну;
 • – «Аудиторлық қызмет туралы» 1998 жылғы 20 қарашадағы № 304-I Қазақстан Республикасы Заңының 21-бабы 2-тармағының 6) тармақшасына сәйкес аудит барысында анықталған бюджет қаражатын, мемлекет активтерін пайдалану кезінде Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзушылықтар туралы, осындай бұзушылықтар туралы ақпарат беру.
 •  
 • II. Қызмет көрсету нәтижелері
 • Әлеуетті орындаушы Тапсырыс берушіге осы техникалық ерекшелікте белгіленген мерзімдерде қызметтер көрсетудің мынадай нәтижелерін беруге тиіс:
 • 1) тапсырыс берушінің қаржылық есептілігі бойынша тәуелсіз аудиторлардың 2023 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған, ХҚЕС-ке сәйкес дайындалған жылдық есебін шығару.
 • Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік саласындағы қызметті реттеуді жүзеге асыратын уәкілетті орган бекіткен тізбеге, нысандарға сәйкес мерзімді басылымдарда (не бұқаралық ақпарат құралдарында) жариялау үшін ХҚЕС-ке сәйкес дайындалған 2023 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылға тапсырыс берушінің қаржылық есептілігі бойынша тәуелсіз аудиторлардың есебін шығару.
 • 2) Тапсырыс берушіге басшының немесе ол уәкілеттік берген тұлғаның қолы қойылған орындаушы ұйымының бланкісінде кемшіліктерді жою жөнінде тиісті ұсынымдар бере отырып, ілеспе қызметтер тізбесіне енгізілген қосымша шолулар мен бағалаулардың нәтижелерін егжей-тегжейлі сипаттай отырып, ХҚЕС-ке сәйкес дайындалған қаржылық есептілік аудитінің қорытындылары бойынша басшылыққа хат ұсыну.
 •  
 • Басшылыққа хат қарау және түсініктеме беру үшін алдын-ала құжат ретінде дайындалуы керек. Түсініктемелер туралы шешім соңғы нұсқаға енгізілуі керек. Кез-келген айырмашылықтарды бөлек белгілеу керек.
 •  
 • Орындаушының аудиторлық есептері аудит нәтижелеріне негізделуге және серіктестің тапсырыс берушінің қаржылық есептілігі ХҚЕС-ке сәйкес барлық елеулі аспектілерде дұрыс ұсынылғаны-ұсынылмағаны туралы тәуелсіз пікірін қамтуға тиіс.
 •  
 • Аудиторлық есепті шығару және ұсыну мерзімі шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні ішінде.
 •  
 • Аудиторлық есеп шығарылғаннан кейін 3 күнтізбелік күн ішінде басшылыққа хат ұсыну мерзімі.
 •  
 • Басшылыққа хаттың және аудиторлық есептің түпнұсқалары 2 данада орыс және қазақ тілдерінде, сондай-ақ қосалқы немесе трансформациялық кестелердің, есептердің электрондық файлдары тапсырыс берушіге Қызмет көрсету күнінен кешіктірілмей беріледі.
 •  
 • III. Құпиялылық
 • Аудиторлық ұйым аудит жүргізуге арналған шартты орындау кезінде алған мәліметтер коммерциялық құпия болып табылады. Аудиторлық ұйым мемлекеттік органдарға ұсынылатын мәліметтерді қоспағанда, қызметтер көрсету процесінде алынған ақпараттың құпиялылығын сақтауға, қызметтер көрсету кезінде алынған мәліметтерді жария етпеуге және пайдаланбауға кепілдік береді.
 •  
 • IV. Жеткізушіге қойылатын талаптар, жауапкершілік
 • Орындаушы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген аудиторлық ұйымдарға қойылатын талаптарға жауап беруге тиіс:
 • – аудиторлық қызметті жүзеге асыруға лицензиясы болуы тиіс;
 • – аккредиттелген кәсіби аудиторлық ұйымның мүшесі болу;
 • – соңғы бір жыл ішінде «әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 5 шілдедегі № 247 кодексіне сәйкес аудиторлық қызмет туралы заңнаманы бұзғаны үшін қолданылатын әкімшілік жазалардың болмауы.
 •  
 • Тапсырыс берушінің 2022 жылғы қаржылық есептілігінің аудиті бойынша қызметтер көрсету үшін әлеуетті орындаушының аудиторлық командасы Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 30 наурыздағы № 231 бұйрығымен бекітілген аудиторлық ұйымдарға қойылатын талаптарға сәйкес келуі тиіс.
 •  
 • Орындаушы көрсетілген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттардың көшірмелерін ұсынуды қамтамасыз етуге тиіс:
 • – аккредиттелген кәсіби аудиторлық ұйымға мүшелік;
 • – аудиторлық ұйымның азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартының болуы;
 • – біліктілік куәліктері, Аудиторлық топ мүшелерінің сертификаттары;
 • – аудиторлық қызмет туралы заңнаманы бұзғаны үшін әкімшілік жазалардың жоқтығы туралы растау хат.
 •  
 • Орындаушы сатып алу нысанасы болып табылатын көрсетілген қызметтердің толықтығы мен сапасы үшін жауапты болады. Аудит нәтижелері нақты нормативтерге сілтемелерді көрсете отырып, ресми қабылданған ғылыми әзірлемелерге, анықтамалықтарға, нормативтік-құқықтық актілерге, техникалық құжаттарға және т.б. негізделген қорытындыларды, қорытындыларды, ұсынымдар мен ұсыныстарды қамтуға тиіс.
 •  
 • Тапсырыс берушінің объектісінде Аудиторлық топ мүшелерінің болуы қажет. Тапсырыс беруші қажетті ақпарат пен құжаттаманы тікелей Аудиторлық топ мүшелеріне ұсынады. Орындаушы Тапсырыс берушіден алынған ақпараттың құпиялылығын сақтауға кепілдік беруі тиіс.
 •  
 • Қызмет көрсету орны: Астана қаласы, Д. Қонаев көшесі, 12/1.
 •  
 • Төлем тәртібі: Шартының талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші көрсетілген қызметтер актісіне қол қойғаннан кейін ақы төлеу.
 •  
 • Конкурсқа қатысуға өтінім, коммерциялық ұсыныс беру а.ж. 10 наурызға дейін  g.kudabekova@oq.gov.kz  электронды поштасына немесе Астана қаласы, Д. Қонаев көшесі, 12/1 («Аманат» партиясының ғимараты), 3 қабат мекен-жайы бойынша қабылданады.
 •  
 • «Отандастар Қоры» КеАҚ
 • 28.02.2024 ж.